Разпореждане със семейното жилище - лична собственост

Много често собствениците на имот, който е придобит преди брака или е получен по наследство и съответно е собственост само на единия съпруг не знаят  не знаят, че е нужно съгласието на другия съпруг, за да продадат жилището си.

 

Този въпрос е засегнат в член 26 от семейния кодекс

 

чл. 26. Действията на разпореждане със семейното жилище - лична собственост на единия съпруг, се извършват със съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище - обща собственост или лична собственост на всеки един от тях. Когато липсва съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съдия, ако се установи, че не е във вреда на ненавършилите пълнолетие деца и на семейството.

 

На пръв поглед несправедлив законът е такъв, защото защитава на първо място семейството , а след това собствеността.

 

Ако съпругът, който е собственик реши да продаде семейното жилище, законодателят изисква съгласието на другия съпруг. Това се прави с декларация по член 23 от семейния кодекс подписана пред нотариус. А когато съпруга несобственик не е съгласен с продажбата собственика може да се разпореди само ако получи разрешение от районния съд, след като съдията установи, че продажбата не е във вреда на семейството и децата.

 

Да обърнем внимание на това, че този въпрос засяга само жилищни имоти. Ако имотът е нежилищен не се изисква такова съгласие.